Hasičský dom v Martine

Organizovaný boj proti požiarom je súčasťou dejín všetkých kultúrnych národov. Každý štát v minulosti aj v súčasnosti sa vyznačuje okrem iných atribútov i úrovňou organizácie ochrany pred požiarmi. História Slovenska bez kapitol o vzniku a vývoji ochrany života človeka a jeho majetku pred požiarmi by bola neúplná.

V niekdajšom Uhorsku, a teda aj na území Slovenska, ešte po celý stredovek malo hasičstvo živelný charakter. Organizovanejší vývoj ochrany miest a obcí pred požiarmi nastal v 19. storočí zakladaním dobrovoľných hasičských zborov a spolkov na území terajšieho Slovenska. V tomto období hasičstvo malo veľké organizačné, technické, finančné a materiálové ťažkosti.

Až po 1. svetovej vojne, rozpade monarchie a vzniku Československej republiky sa združili organizačne. Zásluhou organizátorskej práce a nadšenia generácie osobností, akými boli Vojtech Nemák, Miloslav Schmidt a ďalšie osobnosti vo viacerých regiónoch Slovenska, vznikla Zemská hasičská jednota na Slovensku. Založená bola na zjazde Zväzu československého hasičstva 6. 8. 1922 v Trenčíne. Cieľom bolo zveľadenie a rozvoj hasičstva na historicky overených princípoch dobrovoľnosti, obetavosti, lásky a pomoci blížnemu.

Potreba vlastného stánku dobrovoľného hasičstva na Slovensku bývala často predmetom rokovaní výboru a veliteľstva Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. No vždy musela ustúpiť do úzadia najmä v dôsledku nedostatku potrebných finančných prostriedkov. Priekopníkom myšlienky postavenia Hasičského domu bol Miloslav Schmidt. Prvá zmienka o tomto zámere sa objavila v Hasičských listoch č. 6/1925.

4. júla 1926 veliteľstvo Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku prijalo na svojom zasadnutí návrh Hasičskej okresnej jednoty č. 1 v Martine o potrebe výstavby Hasičského domu a tiež zriadenie svojpomocného peňažného ústavu – „Hasičskej vzájomnej pokladnice“.

Pôvodný návrh Hasičského domu

6. augusta 1928 veliteľstvo Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku rozhodlo, že slávnostné položenie základného kameňa sa uskutoční v nedeľu 7. októbra 1928. Zostavením programu a vykonaním prípravných prác bola poverená Okresná hasičská jednota č. 1 v Turčianskom Sv. Martine. Budova bola slávnostne otvorená a odovzdaná do užívania 12. októbra 1930. Otvorenia sa zúčastnilo viac ako 3000 hasičov.

Možno povedať, že Hasičský dom v Martine sa stal skutočným domovom hasičov, lebo od jeho otvorenia slúži požiarnej ochrane dodnes. Hasičský dom sa zároveň stal trvalým sídlom orgánov ZHJ na Slovensku, ale aj vzdelávacím centrom.  V dňoch 13. júla až 12. augusta 1931 bol organizovaný I. zemský dôstojnícky hasičský náukobeh, ktorý sa stal základom vykonávania odbornej prípravy hasičstva v Okresných hasičských jednotách na Slovensku. Dôstojnícke náukobehy boli organizované každoročne až do roku 1938. Po skončení II. svetovej vojny až do roku 1958 bola v hasičskom dome umiestnená Okresná vojenská správa.

Odborná škola DPO SR

Novú kapitolu Hasičského domu začala písať až v roku 1958 Oblastná škola Československého zväzu požiarnej ochrany. V tomto roku sa začala realizovať najvyššia forma štúdia pre funkcionárov DPO systémom diaľkového štúdia v dvojročnom trvaní. V roku 1969 bola škola premenovaná na Ústrednú školu Slovenského zväzu požiarnej ochrany a od roku 1997 pôsobí ako Odborná škola DPO SR.

Úlohou školy bolo vždy vychovávať a pripravovať odborne funkcionárov rôzneho zamerania, najmä však kurzy pre veliteľov vtedajších požiarnych zborov obcí a závodov, kurzy pre okresných a okrskových veliteľov, kurzy pre miestnych, okrskových i okresných preventivárov, strojníkov požiarnych zborov, predsedov a iných funkcionárov. V rokoch 1959 až 1967 sa uskutočňovali aj špeciálne odborné kurzy povodňovej ochrany a protiplynovej ochrany. Mesiace letných školských prázdnin boli v škole využívané po viac ako 10 rokov na výchovu mladých požiarnikov v rámci vtedajších pionierskych táborov. V škole bola tiež uskutočňovaná príprava požiarnych družstiev pre medzinárodné súťaže CTIF.

Tak ako v živote ľudí, aj v škole sa s pribúdajúcimi rokmi nazhromažďujú určité návyky, spomienky, ale aj veľmi dôležité skúsenosti. Roky deväťdesiate však v spoločnosti nastavili také markantné zmeny, že napriek bohatým tradíciám a skúsenostiam mnohé organizácie a inštitúcie museli prehodnotiť doterajšie vlastné jestvovanie a prijať také opatrenia, aby prežili. Nebolo tomu inak ani v podmienkach Odbornej školy DPO SR. Preto po dohode medzi vedením DPO SR a spoločnosťou Finest, s. r. o. prešlo celé zariadenie Odbornej školy DPO SR dňom 1.7.1998 v súlade s uznesením Snemu DPO SR do ekonomickej správy spoločnosti Finest, s.r.o.. Jednou z hlavných úloh školy v tej dobe bolo získanie potrebných akreditácií na vykonávanie odborných školení s komerčným cieľom. Už začiatkom roku 1999 sa výsledky tohto snaženia ukázali pozitívne, keď Ministerstvo vnútra SR – Prezídium HaZZ udelilo škole akreditácie na vykonávanie jednotlivých druhov odborných príprav. Dňom 1.5.2009 prešla Odborná škola DPO SR znovu pod Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR a tak je to dodnes. Veliteľmi školy boli postupne: Ladislav Petrík, Jozef Zahradník, Ing. Alojz Boško, Ing. Ján Maďar, Ing. Ján Lauko, Ing. Ján Slezák, Ján Brna, Stanislav Valko a od 5.9.2019 je veliteľom OŠ DPO SR Ing. Róbert Kubeš.

V roku 2009 sa začalo s rekonštrukciou Hasičského domu a to výmenou okien, opravou fasády z čelnej strany, vymaľovaním priestorov budovy. V ďalších etapách sa postupne zrekonštruovali sociálne zariadenia na prízemní a na 1. poschodí a vykonala sa  oprava kotolne a kanalizácie. Učebňa prešla tiež rekonštrukciou a nakúpili sa nové učebné pomôcky (notebook a dataprojektor na skvalitnenie výučby). Taktiež bol opravený – vyasfaltovaný vchod do dvora Hasičského domu za spoluúčasti mesta Martin. Neskôr bola vykonaná komplexná rekonštrukcia plynovej kotolne a sociálnych zariadení na 2. poschodí.

V súčasnej dobe Odborná škola DPO SR na základe akreditácií, ktoré získala od Ministerstva vnútra SR – Prezídia Hasičského a záchranného zboru vykonáva rôzne druhy odborných príprav. Prednášateľskú činnosť škola zabezpečuje prostredníctvom lektorov, ktorí spĺňajú odbornú kvalifikáciu a sú schválení Ministerstvom vnútra SR – Prezídiom HaZZ. Odborné prípravy a kurzy sa vykonávajú v Odbornej škole DPO SR v Martine, ale taktiež výjazdovo, teda priamo v obci, ktorá požiada o ich vyškolenie za predpokladu poskytnutia priestorov, hasičskej techniky a stanoveného minimálneho počtu účastníkov. Okrem odborných príprav a kurzov škola pokračuje v zabezpečovaní najvyššej formy štúdia v rámci Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a to v dvojročnom diaľkovom štúdiu. V roku 2020 sa otvoril už XXXII. beh tohto štúdia, to znamená,  že od roku 1958 sa táto forma štúdia vykonáva nepretržite už 62 rokov.

Od februára 2018 do januára 2020 sa realizoval projekt „Rozvoj kooperácie a výmena skúseností záchranných zložiek v cezhraničnom  priestore“ v spolupráci s Ústřední hasičskou školou Jánské Koupele, ČR. Projekt bol spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Cieľom projektu bolo vytvoriť a prehlbovať partnerstvo miestnych iniciatív zabezpečujúcich odbornú prípravu členov dobrovoľných hasičských zborov v SR a ČR.

V rámci projektu sa uskutočnila aj rekonštrukcia časti Hasičského domu v Martine a to konkrétne učebne Odbornej školy DPO SR a dvoch priľahlých miestností. Uskutočnilo sa obstaranie nového nábytku a vybavenia učebne didaktickými pomôckami.

V rekonštrukčných prácach sa pokračuje aj v súčasnosti. Vybudovala sa nová prípojka vody, zrekonštruovala sa kanalizácia. Dobrovoľní hasiči z Územnej organizácie DPO SR Martin odpracovali veľké množstvo brigádnických hodín na renovácii náterov dverí, zábradlia, garážových brán, úprava okolia pred Hasičským domom a mnoho ďalších prác.

 

Veríme, že Hasičský dom v Martine bude dôstojným stánkom hasičstva i pre našich nástupcov, tak ako bol i pre zakladateľov našej organizácie, bude naďalej vzdelávať dobrovoľných hasičov v zmysle potrieb súčasnosti, ale aj budúcnosti.