Základná príprava členov hasičských jednotiek – DHZO, ZHZ

Cieľom základnej prípravy členov hasičských jednotiek je dosiahnutie takých znalostí a zručností z právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, organizácie výkonu služby v hasičských jednotkách, technického výcviku s hasičskou technikou a vecnými prostriedkami, základov procesov horenia, hasiacich látok a zásad ich použitia,  metodiky zdolávania požiarov a vykonávania záchranných prác, základov poskytovania predlekárskej prvej pomoci, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku  […]